View Resource

Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i ?yj?cych ?cian. Poradnik dla gmin
Podradnik jest pierwszym polskim opracowaniem po?wi?conym zasadom projektowania i wykonywania zielonych dachów i ?yj?cych ?cian. To kompendium wiedzy o projektowaniu ogrodów na dachach i ?cianach, tworzeniu,oraz roli w lokalnych strategiach ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Opisuje korzy?ci p?yn?ce ze stosowania zielonych dachów i ?cian oraz najlepsze przyk?ady konkretnych realizacji z Polski i Szwajcarii.Publikacja obejmuje zagadnienia prawne i ekonomiczne i normalizacj? prawid?owo?ci dzia?a? zwi?zanych z projektowaniem oraz wykonywaniem dachów i ?cian zielonych w Polsce, a tak?e zagadnienia spo?eczne. Uwzgl?dniono kwesti? innowacyjno?ci tematyki zielonych dachów w polskim ?rodowisku samorz?dowym, szczególnie w kontek?cie zwi?kszenia efektywno?ci energetycznej budynków i ochrony klimatu, a tak?e powi?zanie tej tematyki z realizacj? zobowi?za? polskich sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w zakresie modyfikacji SEAP i zrównowa?onego gospodarowania energi? w gminie.
Icon/category:
 • Methodology
 • Political Commitment
 • Implement Action
 • Standards
 • Energy
 • Technology
Type of resource:
 • Guideline / handbook
Medium:
 • Print resource
 • Electronic resource
Purpose:
 • Guidance
 • Methodology
Published in: 1, 2013
Relevant for:
 • Poland
 • Europe
Sector:
 • Municipal
Topic:
 • Biodiversity
 • Buildings
 • Climate adaptation
 • Energy efficiency
Language:
 • Polish
Free to use: Yes
Energy Subject:
 • Space heating / cooling
Renewable Energy Technology:
 • Bioenergy
Users did not rate this entry yet !
rating